Πηκτικότητας

Στις εξετάσεις ελέγχου Πηκτικότητας περιλαμβάνονται:

  • Χρόνος προθρομβίνης PT/INR
  • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης APTT 
  • Ινωδογόνο (FIB)
  • Διμερή ινώδους (D-Dimers) 
  • Δραστικότητα ηπαρίνης (Anti – Xa)
  • Αντιθρομβίνη III 
  • Πρωτεΐνη C 
  • Πρωτεΐνη S 
  • Αντιπηκτικό λύκου (LAC)
  • APC resistance