Καρδιακών δεικτών

Οι συνηθέστερες εξετάσεις καρδιακών δεικτών είναι:

  • Τροπονίνη I
  • CK-MB
  • LDH
  • BNP
  • Διγοξίνη
  • Ομοκυστεϊνη ολική