Βιοχημικό

Στις βιοχημικές εξετάσεις περιλαμβάνονται :

Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας 

σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT, αλβουμίνη, αμυλάση, LDH, ALP, κρεατινίνη, ουρία, χολερυθρίνη κ.ά.

Διάγνωση και παρακολούθηση διαβήτη

καμπύλη σακχάρου, μέτρηση γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1C

Δείκτες καρδιακής λειτουργίας 

CK-MB, τροπονίνη, διγοξίνη

Δείκτες ηπατικής λειτουργίας 

τρανσαμινάσες, ALP, γGT, LDH, 5NU

Δείκτες νεφρικής λειτουργίας

κρεατινίνη, ουρία, ουρικό οξύ, κάθαρση κρεατινίνης

Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών 

K, Na, Ca

Διερεύνηση αναιμίας 

προσδιορισμός φερριτίνης, φυλλικού οξέος, βιταμίνης B12, TIBC

Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων 

Cu όρου, ούρων και σπέρματος, Pb, Se,  Mg, N ούρων

Προσδιορισμός βιταμινών και πρωτεϊνών 

Α, B12, B1, B2, B6, 25(0H)D, E, φυλλικό οξύ, τρανσφερίνη, φερριτίνη, RF, κορεσμός τρανσφερίνης %,    α1 – αντιθρυψίνη, CRP

Εξετάσεις ούρων 24h 

Mg, Phos, TP, UA, Ur, Ca, Crea, clearance Crea